herbeBOI - Powiat Malborski

Formularze elektroniczne na ePUAP

Lista dostępnych formularzy elektroniczych.

Warunki korzystania

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji.

  1. W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Szczegóły dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy opisane są w poradniku interesanta

Wpisz nazwę formularza, której szukasz

Nazwa usługi
GN.E.04 - Wykonanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali do celów prawnych i wyrysu z mapy ewidencyjnej do celów prawnych WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.PZGiK - Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
II.01 - Wniosek na zajęcie pasa drogowego WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
II.02 - Wniosek na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
KD.PJ.01 - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.02 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie mającej wydany zakaz na okres nie przekraczający 1 roku WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.03 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przekroczenie 24 pkt. karnych) za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.04 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji i zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok) za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.05 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.06 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy, nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.07 - Wydanie prawa jazdy z tytułu zmiany danych: adres, nazwisko, kończąca się ważność badań lekarskich WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.09 - Wydanie wtórnika prawa jazdy z tytułu utraty WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.10 - Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.11 - Wymiana prawa jazdy wydanych za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.19 - Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu zarejestrowanego pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
OR.01 - Sprowadzenie zwłok (szczątków ludzkich, urny z prochami) z zagranicy w celu ich pochowania WYDZIAŁ ORGANIZACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
OR.02 - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek WYDZIAŁ ORGANIZACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRK.01 - Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
PRK.02 - Procedura reklamacyjna na wadliwe towary i usługi POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW