herbeBOI - Powiat Malborski

ED.05 - Wpis do ewidencji klubów sportowych

WYDZIAŁ EDUKACJI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych
 2. Lista założycieli, zawierająca:
  - imiona i nazwiska założycieli
  - data i miejsce urodzenia założycieli
  - miejsce zamieszkania założycieli
  - własnoręczne podpisy założycieli
 3. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego zawierający skład i podpisy członków komitetu lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu komitetu założycielskiego.
 4. Informację o adresie tymczasowej siedziby klubu. Należy podać dokładny adres siedziby klubu wraz z numerem  lokalu.
 5. Statut klubu sportowego, sporządzony w dwóch egzemplarzach, określający w szczególności:
  - nazwę stowarzyszenie, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji
  - teren działania i siedzibę stowarzyszenia
  - cele i sposób ich realizacji
  - sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków
  - władze stowarzyszenie i tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje
  - sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także  warunki ważności jego uchwał
  - sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich
  - zasady dokonywania zmian statutu
  - sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17

Wydział Edukacji, II piętro,  pok. 211
tel. 55 646 04 49

Termin i sposób załatwienia

Urząd dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji klubów sportowych.

Podstawa prawna

Art.7 ust.4 oraz art.7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81, poz. 889 z 2001 r. z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji za pośrednictwem Starosty Malborskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Podanie we wniosku numeru telefonu wnioskodawcy
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu
 3. Kluby pragnące prowadzić działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego