herbeBOI - Powiat Malborski

GN.E.02 - Wgląd do materiałów do celów wyceny

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Pokój nr 27; telefon 55 646 04 20, 55 646 04 21, fax 55 646 04 19

Opłaty

  • Zbiór danych (raport) rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej – 6 zł/nieruchomość będąca przedmiotem transakcji lub wyceny
  • Zbiór danych (raport) rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego – 8 zł/nieruchomość będąca przedmiotem transakcji lub wyceny
  • Udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,  
  • podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów -30 zł/zbiór dok. dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej na okres do 4 godz.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

  • art. 24, art. 40 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 tekst jednolity ze zmianami),

  • §51 i §52 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2001.38.454 ze zmianami),

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zm.),

  • art. 156-158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy.