herbeBOI - Powiat Malborski

GN.E.02 - Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Pokój nr 27; telefon 55 646 04 20, 55 646 04 21, fax 55 646 04 19

Opłaty

Za  udostępnienia danych opłaty są pobierane przed ich wydaniem zgodnie z ustawą.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

  • art. 24, art. 40 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020r.poz.276,284,782,1086),

  • §51 i §52 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2001.38.454 ze zmianami),

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zm.),

  • art. 156-158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy.