herbeBOI - Powiat Malborski

GN.N.01 - Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  2. Zaświadczenie o zarobkach członków rodziny.
  3. Inne dokumenty potwierdzające osiągnięty dochodów.

Komórka organizacyjna

Sekretariat
Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Załatwienia sprawy:
pokój nr 29
tel. 55 646 0423

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225,poz.1635 ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

  1. Termin na złożenie wniosku do 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
  2. Termin załatwienia około 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Podstawa prawna

Art.74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.121)

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, udzielana osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który oplata ma być wnoszona.