herbeBOI - Powiat Malborski

GN.N.02 - Decyzja w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie decyzji wraz ze wskazaniem terenu przeznaczonego do rekultywacji, kierunku i planowania terminu jej wykonania

  • opinie dwóch niezależnych rzeczoznawców w sprawie ograniczenia wartości użytkowej

  • projekt rekultywacji (opis projektowanych prac ziemnych)

Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca , a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Art. 20,22,28 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. om ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z  2013 r., poz. 1205)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od doręczenie decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udziela się w pok. 30.

Nr tel. 55 646 04 22