herbeBOI - Powiat Malborski

GN.N.04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Pańtwa)

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  2. Aktualny odpis z księgi wieczystej, miejsce pobrania dokumentu – Sad Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych Malbork ul. 17 Marca 3.
  3. Aktualny odpis z KRS-u (dot. osób prawnych).

Komórka organizacyjna

Sekretariat - Starostwo Powiatowe w Malborku
pl. Słowiański 17,
82-200 Malbork

Załatwienia sprawy: pokój nr 29, tel. (55) 646 0423.

Opłaty

Opłata z tytułu przekształcenia, stanowiąca różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustalona w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opłata za wydanie decyzji – 10 zł. w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225,poz.1635 ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Z uwagi na konieczność zlecenia wykonania wyceny nieruchomości, uzyskania zgody Wojewody Pomorskiego na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia - termin wydania decyzji od 1 do 3 miesięcy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. – o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz.83)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę.

Opłata może być rozłożona na 10-20 lat. Nieuiszczona część opłaty rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Wierzytelność podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową.