herbeBOI - Powiat Malborski

GN.N.05 - Sprzedaż gruntów Skarbu Pańtwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek
  2. Aktualny odpis z księgi wieczystej.
  3. Zgoda właściwego organu – o ile wymóg taki wynika ze statutu.

Komórka organizacyjna

Sekretariat
Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Załatwienia sprawy:
pokój nr 29
tel. 55 646 0423

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225,poz.1635 ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Z uwagi na konieczność zlecenia wykonania wyceny nieruchomości i uzyskania zgody Wojewody Pomorskiego - 3 miesiące. Zakończona zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Sprzedaż może być dokonana tylko i wyłącznie na rzecz użytkownika wieczystego. Niezbędne jest uzyskanie zgody Wojewody Pomorskiego wyrażonej w drodze zarządzenia.