herbeBOI - Powiat Malborski

GN.N.07 - Wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

14 dni

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od doręczenie decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udziela się w pok. 30.

Nr tel. 55 646 04 22