herbeBOI - Powiat Malborski

GN.N.09 - Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, ciężaru realnego,

Załączniki:

  • odpis z księgi wieczystej,
  • zaświadczenie iż hipoteka – ciężar został spłacony.

Komórka organizacyjna

Sekretariat
Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

W terminie około 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.1361 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Miejsce załatwienia sprawy:
pokój nr 29
tel. 55 646 0423