herbeBOI - Powiat Malborski

GN.N.10 - Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek właścicieli lub ich spadkobierców wraz z:

  • dokumentacją związaną z wywłaszczeniem
  • prawomocne postanowienia Sądu o nabyciu spadku

Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiańki 17
82-200 Malbork

Termin i sposób załatwienia

Terminy określone są przez ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2010 r. nr 102 poz. 561).

Tryb odwoławczy

Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do wojewody  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udziela się w pok. 30.

Nr tel. 55 646 04 22