herbeBOI - Powiat Malborski

GN.PODGiK - Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200  Malbork

pokój numer 7 na parterze

Opłaty

Wysokość opłat za czynności prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego reguluje załącznik do Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2020poz 276,284,782,1086)

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020r. poz.276,284,782, 1086 )
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013 poz.1183)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz 924)
  • rozporządzenie ministra rozwoju  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
  • rozporządzenie ministra rozwoju  z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.