herbeBOI - Powiat Malborski

GN.PODGiK.01 - Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200  Malbork

pokój numer 7 na parterze

Opłaty

Wysokość opłat za czynności prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego reguluje załącznik do Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2014poz 897)

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie materiałów do 10 dni roboczych.
Czynności kontroli złożonej dokumentacji wykonywane są niezwłocznie,

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.10.193.1287 tekst jednolity ze zmianami)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013 poz.1183)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz 924)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014 poz 914)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U 2014 poz 917)

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.