herbeBOI - Powiat Malborski

GN.PODGiK.02 - Sprzedaż map ewidencji gruntów i budynków oraz map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Komórka organizacyjna

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
pokój numer 7 na parterze

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Opłaty

Za udostępnienie danych pobierane są przed ich wydaniem. PODGK wraz z zamówionymi dokumentami wyda zamawiającemu licencję określającą zakres uprawnień licencjobiorcy.

Opłata za kopię mapy do celów informacyjnych:

 • 22,90 zł za format A4 w skali 1:1000 lub 1:500;
 • 38,20 zł za format A3 w skali 1:1000 lub 1:500;
 • 61,10 zł za format A2 w skali 1:1000 lub 1:500;
 • 91,70 zł za format A1 w skali 1:1000 lub 1:500;
 • 152,90 zł za format A0 w skali 1:1000 lub 1:500;

Dane w postaci dokumentu lub kopi

 • Dane o punkcie geodezyjnej osnowy 7,13 zł lub punkcie granicznym 1,02 zł za każdy punkt
 • Kopia dokumentu z zasobu 3,10 zł za arkusz A4, 4,60 zł za arkusz A3
 • Wysłanie dokumentów pod wskazany adres wynosi 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w przypadkach szczególnych termin wcześniej uzgodniony.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.10.193.1287 tekst jednolity ze zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013 poz.1183)
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz 924)
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014 poz 914)
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U 2014 poz 917 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.