herbeBOI - Powiat Malborski

GN.PZGiK - Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego     zasobu geodezyjnego i kartograficznego

udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB w postaci elektronicznej

udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT w postaci elektronicznej

udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 w postaci elektronicznej

udostępnienie rejestru cen nieruchomości

udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

udostępnienie innych materiałów

 

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji i Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Opłaty

Za udostępnienie danych pobierane są przed ich wydaniem. PODGK wraz z zamówionymi dokumentami wyda zamawiającemu licencję określającą zakres uprawnień licencjobiorcy.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w przypadkach szczególnych termin wcześniej uzgodniony.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020r. poz.276,284,782,1086)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013 poz.1183)
  • rozporządzenie ministra rozwoju  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014 poz 914)
  • rozporządzenie ministra rozwoju  z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.