herbeBOI - Powiat Malborski

GN.ZUD.01 - Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Do wniosku inwestora lub projektanta  o uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu  na naradzie koordynacyjnej należy dołączyć:

  • 2 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu (z tego 1 egz zostaje w ZUD) poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez projektanta
  • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
  • Matrycę mapy do celów projektowych do wglądu oraz plik pdf i plik dxf z projektowanymi sieciami dołączony na płycie lub przesłany pocztą elektroniczną w dniu składania wniosku zud@powiat.malbork.pl
  • Opłata pobierana jest przed wykonaniem czynności uzgadniania sieci na naradzie koordynacyjnej.

Wniosek o założenie konta do portalu NARADA KOORDYNACYJNA

 

Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

I piętro

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Opłaty

Wysokość opłat ustala się na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 poz. 897 o zmianie ustawy – Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pobranie opłaty następuje przed wykonaniem czynności uzgadniania  projektowanych sieci na naradzie koordynacyjnej.

Termin i sposób załatwienia

14 dni, w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony do 30 dni.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193 poz.1287 z 2010r zmieniona ustawą z dnia 5 czerwca 2014r poz. 897 o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • zarządzenie Nr 53/2009 Starosty Malborskiego z dnia 7 października 2009r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.