herbeBOI - Powiat Malborski

KD.02 - Wpis/zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis / zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  2. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców
  3. Załączniki
  • odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom
  • udokumentowanie posiadania warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego, placu do wykonywania manewrów, przynajmniej jednego pojazdu przystosowanego do nauki jazdy, zatrudniania instruktora lub posiadania samemu takich uprawnień

Do wglądu:

  • oryginały kserokopii załączonych dokumentów

Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej 500 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru (Dz. U. z 2004r. Nr 205, poz. 2097 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dnio od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.