herbeBOI - Powiat Malborski

KD.03 - Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
  2. Załączniki:
  • odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom,
  • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe,
  • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań.

Komórka organizacyjna

Sekretariat – Starostwo Powiatowe w Malborku Pl. Słowiański 17.

Opłaty

412,- zł  - dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, upoważnienia opłata wynosi 17,- zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 83a ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. z 2020r. Dz. U. poz. 110 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał zaświadczenie w terminie 14 dni.

Dodatkowe informacje, uwagi

Do wglądu należy przedłożyć oryginały załączonych kserokopii dokumentów.