herbeBOI - Powiat Malborski

KD.PJ.06 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy, nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Wymagane dokumenty

Załączniki do wniosku:

  • prawo jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwegokonsula Rzeczypospolitej Polskiej
  • opłata za wydanie prawa jazdy
  • dowód osobisty
  • kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamknie tymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z póz. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy; o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku dołącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.

Po złożeniu wniosku generowany jest profil kandydata na kierowcę (PKK), z którym zainteresowana osoba udaje się do WORDU w celu umówienia się na egzamin ( część teoretyczna ).

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17 
82-200 Malbork

Wydział komunikacji Transportu i Dróg
Stanowisko 1, 2

Tel. 55 646-04-33

Opłaty

  • Prawo jazdy – 100,00 zł
  • Opłata ewidencyjna – 0,50 zł

Termin i sposób załatwienia

  • od 7 do 30 dni (w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym)

Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy, nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 231).

Ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 341).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).