herbeBOI - Powiat Malborski

KD.RP.01 - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej:
 2. Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 3. Dowód rejestracyjny;
 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 5. Tablice rejestracyjne;
 6. OC (do wglądu);
 7. Upoważnienie- w przypadku działania przez przedstawiciela:

 

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o DMC od 3500kg,
 • ciągniki samochodowe,
 • autobusy
 • pojazdy specjalne

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy , licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Organ rejestrujący czasowo wycofuje pojazd z ruchu pod warunkiem, że: pojazd jest zarejestrowany przez ten organ rejestrujący; do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu właściciel pojazdu dołączył wszystkie wymagane dokumenty.

Organ rejestrujący zatrzymuje w depozycie:

 • dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza: kartę pojazdu, jeżeli była wydana; decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu.

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oraz zaświadczenia z badania technicznego pojazdu (jeśli upłynął termin tego badania), zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów

Opłaty

 1. od czasowego wycofania z ruchu na okres 2 miesięcy – 80,00 zł
 2. za każdy kolejny miesiąc wycofania z ruchu:
  a.  od 3 do 12 miesiąca – 4 zł
  b.  od 13 do 24 miesiąca – 2 zł
  c. od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł
 3. skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyjątkiem zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie załącznika nr 1 część IV pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000 z późn. zm.)

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach

- gotówką w kasie Millennium Bank na konto nr: 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje, uwagi

Rejestracja Pojazdów

Starosto Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

Tel. 556460424, 556460428, 556460431, 556460432

e-mail: rejestracja@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Obowiązuje system rezerwacji kolejki.
(możliwość rezerwacji przez serwis www)