herbeBOI - Powiat Malborski

KD.RP.02 - Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wraz z załącznikami wymienionymi poniżej :

 1. Dowód własności pojazdu (oryginał faktury VAT, rachunku uproszczonego)
 2. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
 3. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny", podrodzaj „czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 4. W przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem.

 5. Karta pojazdu
 6. Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę

 7. Upoważnienie- w przypadku działania przez przedstawiciela

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa – 17,00 zł (z wyjątkiem zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie załącznika nr 1 część IV pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000, z póżn. zm.)
   
 2. Opłaty administracyjne za:
  - Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
  - Dowód rejestracyjny – 54,00 zł
  - Znaki legalizacyjne – 12,50 zł
  - Nalepka kontrolna na szybę – 18,50 zł

  Tablice rejestracyjne:
  - samochodowe – 80,00 zł (2 tablice)
  - motocyklowe – 40,00 zł (1 tablica)
  - motorowerowe – 30,00 zł (1 tablica)
  - indywidualne samochodowe – 1000,00 zł
  - indywidulane motocyklowe – 500,00 zł
  - tablica do przyczepy – 40,00 zł
   
 3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
  - dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
  - pozwolenia czasowego – 0,50 zł
  - zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł
  - nalepki kontrolnej – 0,50 zł

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty administracyjnej

- kartą płatniczą przy stanowiskach

- gotówką w kasie Millennium Bank na konto nr: 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117

 

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r., poz. 1840 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2015 r., poz. 1475 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2014 r., poz. 1828 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., poz. 343 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje, uwagi

Rejestracja Pojazdów

Starosto Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

Tel. 556460424, 556460428, 556460431, 556460432

Obowiązuje system rezerwacji kolejki.
(możliwość rezerwacji przez serwis www)