herbeBOI - Powiat Malborski

KD.RP.03 - Rejestracja czasowa pojazdu

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Rejestracja czasowa wykonywana jest:

 1. z urzędu — po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
 2. na wniosek właściciela pojazdu — w celu umożliwienia:
  1. wywozu pojazdu za granicę,
  2. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,
  3. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;
 3. na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części — w celu umożliwienia odpowiednich badań.

W celu czasowej rejestracji należy przedłożyć dokumenty odpowiednie do danej spawy, analogiczne jak do rejestracji pojazdów:

KD.RP.02 - Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP

KD.RP.04 - Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

KD.RP.05 - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

KD.RP.06 - Rejestracja pojazdu zabytkowego

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyjątkiem zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie załącznika nr 1 część IV pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

2. Opłata za wydanie:

a) dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy:

 • tablic tymczasowych samochodowych 30 zł + 0,50 zł
 • tablicy tymczasowej motocyklowej lub ciągnikowej 12 zł + 0,50 zł + ciągnik
 • tablicy tymczasowej motorowerowej 12 zł + 0,50 zł
 • pozwolenia czasowego - 18,50 zł + 0,50 zł
 • nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł
 • tablica przyczepowa i naczepa 15 zł + 0,50 zł

b) dotyczy wywozu pojazdu za granicę:

 • tablic tymczasowych samochodowych 80 zł + 0,50 zł
 • tablicy tymczasowej motocyklowej lub ciągnikowej 12 zł + 0,50 zł
 • tablicy tymczasowej motorowerowej 30 zł + 0,50 zł
 • pozwolenia czasowego - 18,50 zł + 0,50 zł
 • nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł

 

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- gotówką w kasie Millennium Bank na konto nr: 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r., poz. 1840 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 2214 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje, uwagi

Rejestracja Pojazdów
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Starosto Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
Tel. 55 646 04 24, 55 646 04 28, 55 646 04 31, 55 646 04 32

e-mail: rejestracja@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Obowiązuje system rezerwacji kolejki.
(możliwość rezerwacji przez serwis www)