herbeBOI - Powiat Malborski

KD.RP.04 - Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej:

1. Dowód własności pojazdu, a w szczególności:
      - umowa sprzedaży,
      - umowa zamiany,
      - umowa darowizny,
      - umowa dożywocia,
      - faktura VAT lub rachunek uproszczony,
      - prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności.
W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

2. Dowód rejestracyjny w oryginale (z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczeniem dopuszczającym pojazd do ruchu).

3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

4. Tablice rejestracyjne.

5. Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;

6. Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela

 

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów

Opłaty

 1. Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 2. Dowód rejestracyjny – 54,00 zł
 3. Znaki legalizacyjne – 12,50 zł
 4. Nalepka kontrolna na szybę – 18,50 zł
 5. Za tablice rejestracyjne:
  - samochodowe – 80,00 zł (2 tablice)
  - motocyklowe – 40,00 zł (1 tablica)
  - motorowerowe – 30,00 zł (1 tablica)
  - indywidualne – 1000,00 zł
  - do przyczep – 40,00 zł (1 tablica)
 6. Opłata ewidencyjna za wydanie:
  - dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
  - pozwolenia czasowego – 0,50 zł
  - zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł
  - nalepki kontrolnej – 0,50 zł
 7. opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyjątkiem zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie załącznika nr 1 część IV pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- gotówką w kasie Millennium Bank na konto nr: 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117.

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r., poz. 1840 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 2214 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje, uwagi

Rejestracja Pojazdów

Starosto Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

Tel. 556460424, 556460428, 556460431, 556460432

e-mail: rejestracja@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Obowiązuje system rezerwacji kolejki.
(możliwość rezerwacji przez serwis www)