herbeBOI - Powiat Malborski

KD.RP.06 - Rejestracja pojazdu zabytkowego

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu
 2. Dowód własności pojazdu, a w szczególności:
        - umowa sprzedaży,
        - umowa zamiany,
        - umowa darowizny,
        - umowa dożywocia,
        - faktura VAT lub rachunek uproszczony,
        - prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności;
  W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 3. Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 4. Upoważnienie- w przypadku działania przez przedstawiciela
 5. Dowód rejestracyjny gdy pojazd taki posiada, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;
 6. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz nazwę organu celnego, który jej dokonał;
 7. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy „czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e), lub podrodzaj „czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium inny", podrodzaj państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 8. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego;
 9. Uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 10. Tablice (tablicę) rejestracyjne (ą), jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 11. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 12. W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po 31.12.2019 r. właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1) w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo

  2) dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyjątkiem zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie załącznika nr 1 część IV pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 2. Opłata administracyjna za wydanie:
  a) tablic rejestracyjnych zabytkowych samochodowych - 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
  b) tablica zabytkowa motocyklowa - 50 zł +0,50 zł (opłata ewidencyjna)
  c) dowodu rejestracyjnego - 54 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
  d) pozwolenia czasowego - 13,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
  e) komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł
  f) nalepki kontrolnej - 18,50 + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r., poz. 1840 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 2214 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 337 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.),

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje, uwagi

Rejestracja Pojazdów
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Starosto Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17

Tel. 55 646 04 24, 55 646 04 28, 55 646 04 31, 55 646 04 32
e-mail: rejestracja@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

 

Obowiązuje system rezerwacji kolejki.
(możliwość rezerwacji przez serwis www)