herbeBOI - Powiat Malborski

KD.RP.07 - Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, karty pojazdu (GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, PIT, CIT, poziom emisji spalin EURO)

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  1. Dokonanie wpisu adnotacji GAZ:
   • dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
   • dowód rejestracyjny;
   • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
   • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem;
   • faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej;
   • OC (do wglądu).
  2. Dokonanie wpisu adnotacji HAK, TAXI, L, VAT, PIT, CIT, poziom emisji spalin „EURO”
   • dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
   • dowód rejestracyjny;
   • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
   • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu dotyczy pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy (dotyczy adnotacji HAK)
   • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (dotyczy adnotacji VAT, PIT, CIT)
   • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, który ma być używany jako taksówka lub pojazd do nauki jazdy lub egzaminu państwowego (dotyczy adnotacji TAXI, L);
   • jednego z następujących dokumentów w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu:

    - świadectwo zgodności WE, albo 
    - świadectwo zgodności, albo
    - dopuszczenie jednostkowe pojazdu, albo
    - decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo 
    - świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

    Jeden z dokumentów, o których mowa powyżej, albo wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, wydanej na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 22 czerwca 2013 r.), albo oświadczenie producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Adnotację EURO może być również dokonana na podstawie roku produkcji pojazdu (w przypadku adnotacji: poziom emisji spalin „EURO”);
   • OC (do wglądu).

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów

Opłaty

Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyjątkiem zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie załącznika nr 1 część IV pkt. 3 oraz art. 7 pkt. 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- gotówką w kasie Millennium Bank na konto nr: 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r., poz. 1840 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 2214 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 11 marca 2004r, o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Rejestracja Pojazdów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Starosto Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
Tel. 55 646 04 24, 55 646 04 28, 55 646 04 31, 55 646 04 32

e-mail: rejestracja@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

 

Obowiązuje system rezerwacji kolejki.
(możliwość rezerwacji przez serwis www)