herbeBOI - Powiat Malborski

KD.RP.08 - Wpisanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestacyjnym o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

A. W przypadku dokonania adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego wymagane są:

  1. Wniosek właściciela o dokonanie adnotacji
  2. Pełny lub aktualny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów
  3. Dowód rejestracyjny
  4. Karta pojazdu (jeżeli została wydana)
  5. Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby

Upoważnienie- w przypadku działania przez przedstawiciela

 

B. W przypadku wykreślenia adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego wymagane są:

  1. Wniosek o wykreślenie adnotacji.
  2. Odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów albo pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.
  3. Dowód rejestracyjny
  4. Karta pojazdu (jeżeli została wydana)
  5. Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby

Upoważnienie- w przypadku działania przez przedstawiciela

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów

Opłaty

Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyjątkiem zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie załącznika nr 1 część IV pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- gotówką w kasie Millennium Bank na konto nr: 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 2214 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1542)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje, uwagi

Rejestracja Pojazdów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Starosto Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
Tel. 55 646 04 24, 55 646 04 28, 55 646 0431, 55 646 04 32

e-mail: rejestracja@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Obowiązuje system rezerwacji kolejki.
(możliwość rezerwacji przez serwis www)