herbeBOI - Powiat Malborski

KD.RP.11 - Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numery nadwozia, podwozia, ramy)

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej

oraz załączniki odpowiednie do danej spawy wymienione poniżej:

 1. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu, w którym cecha ta uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub naprawy

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego z listy Ministra Infrastruktury potwierdzająca, że pojazd jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, wskazująca pierwotną cechę identyfikacyjną, jednoznacznie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia
 • Opinia rzeczoznawcy jest wykonywana w dwóch etapach: pierwszy – przed usunięciem skorodowanej lub zniszczonej cechy identyfikacyjnej, drugi – po jej usunięciu
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
 • Ubezpieczenie OC do wglądu,
 1. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”:

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca, że pojazd jest pojazdem, którego markę określa się jako „SAM”
 • Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd jest pojazdem, którego markę określa się jako „SAM”
 • Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela

C. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednią ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego:

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca wymianę ramy lub podwozia na odpowiednią ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego
 • Dowód własności ramy lub podwozia
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
 • Ubezpieczenie OC do wglądu,

D. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, potwierdzająca, że pojazd odzyskany po kradzieży jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 • Dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
 • Ubezpieczenie OC do wglądu,

E. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha ta uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca, że nabyty pojazd jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 • Dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
 • Ubezpieczenie OC do wglądu,

F. Nadanie cechy identyfikacyjnej w przypadku pojazdu, w którym cecha ta uległa zatarciu lub sfałszowaniu a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:

Załączniki:

 • Pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca, że nabyty pojazd jest pojazdem, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 • Prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu
 • Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę;
 • Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela
 • Ubezpieczenie OC do wglądu,

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł

Dowód rejestracyjny – 54,00 zł

Pozwolenie czasowe – 13,50 zł

Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
- pozwolenia czasowego – 0,50 zł

Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł (z wyjątkiem zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie załącznika nr 1 część IV pkt. 3 oraz art. 7 pkt. 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- gotówką w kasie Millennium Bank na konto nr: 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117.

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r., poz. 1840 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 2214 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Dodatkowe informacje, uwagi

 

Rejestracja Pojazdów
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Starosto Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
Tel. 55 646 04 24, 55 646 04 28, 55 646 04 31, 55 646 04 32

e-mail: rejestracja@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Obowiązuje system rezerwacji kolejki.

                                                                 (możliwość rezerwacji przez serwis www)