herbeBOI - Powiat Malborski

ED.01 - Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

WYDZIAŁ EDUKACJI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać zgodnie z art., 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • określenie typu szkoły i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego – profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
  • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • statut szkoły lub placówki,
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
 2. Zgodnie z art. 82 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
  • w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17

Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu, I piętro, pok. 47, tel. 55 646 04 48

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty zgłoszenia

Podstawa prawna

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji za pośrednictwem Starosty Malborskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.