herbeBOI - Powiat Malborski

KD.RP.18 - Wyrejestrowanie pojazdu

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

II. Załączniki:

1. Kasacja pojazdu (demontaż):

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę,
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,

2. Kradzież pojazdu:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań informujące o kradzieży,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenia kradzieży pojazdu, albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,

3. Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę,
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,

4. Udokumentowana, trwała i zupełna utrata pojazdu:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę,
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,

 

W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu.

 

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o wyrejestrowanie są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do wyrejestrowania rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

6. Upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów

Opłaty

 • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji,
 • 17 zł opłata skarbowa za pełnomocnictwo (z wyjątkiem zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie załącznika nr 1 część IV pkt. 3 oraz art. 7 pkt. 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty:

- kartą płatniczą przy stanowiskach,

- gotówką w kasie Millennium Bank na konto nr: 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r., poz. 1840 z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 2214 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Dodatkowe informacje, uwagi

Rejestracja Pojazdów
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Starosto Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17

Tel. 55 646 04 24, 55 646 04 28, 55 646 04 31, 55 646 04 32

e-mail: rejestracja@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Obowiązuje system rezerwacji kolejki
(
możliwość rezerwacji przez serwis www)