herbeBOI - Powiat Malborski

KD.T.01 - Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Załączniki:

 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie,
 • oświadczenie przedsiębiorcy lub zarządzającego transportem o posiadaniu dobrej reputacji
  • Oświadczenie dobrej reputacji - KD - plik DOC
  • Oświadczenie dobrej reputacji - KD - plik PDF
 • oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki,  o których mowa w art. 4 ust.2 lit.c  rozporządzenia /WE/ nr 1071/2009 oraz wymóg dobrej reputacji
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1071/2009  WE z dnia 21 października 2009r. (Dz. Urz. UE L300 z  14.11.2009, str. 51) tj. posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
  W tym celu przedsiębiorca wykazuje poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę roczne sprawozdanie finansowe lub w drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków  lub innych finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo,
 • oświadczenie o zamiarze  zatrudnienia kierowców,
 • wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich oraz bazy eksploatacyjnej,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,

Komórka organizacyjna

Sekretariat – Starostwo Powiatowe w Malborku,  Pl. Słowiański 17.

Opłaty

Opłata administracyjna wyliczona wg obowiązujących stawek w zależności od okresu na jaki udzielono licencji oraz liczby pojazdów opłata za wypisy z licencji wnoszona w dniu złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726).

Termin i sposób załatwienia

 • Niezwłocznie - sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o przedstawione dowody.
 • Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, a w przypadku odwołania – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym /tekst jdn. z 2007r. Dz. U.Nr 125, poz.874 z późn.zm./,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ Nr 1071/2009r. z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku Nowe Ogrody 30 za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Do wglądu należy przedłożyć oryginały kserokopii załączonych dokumentów.