herbeBOI - Powiat Malborski

ED.02 - Wydanie skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

WYDZIAŁ EDUKACJI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 2. Prośba rodzica/prawnego opiekuna o umieszczeniu dziecka w ośrodku
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 4. Postanowienie Sądu Rejonowego o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (dot. nieletnich kierowanych do młodzieżowego ośrodka wychowawczego)
 5. Opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego (dot. nieletnich kierowanych do młodzieżowego ośrodka wychowawczego)
 6. Odpis skrócony aktu urodzenia
 7. Poświadczenie zameldowania
 8. Nr PESEL
 9. Dokumentacja medyczna (karta zdrowia ucznia, kserokopia karty szczepień potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 10. Odpis arkusza ocen
 11. Ostatnie świadectwo szkolne

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17

Wydział Edukacji, I piętro, pok. 49
tel. 55 646 04 50

Termin i sposób załatwienia

 1. W przypadku wydania skierowania do młodzieżowego ośrodka socjoterapii – niezwłocznie
 2. W przypadku wydania skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego – kieruje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w zależności od wolnych miejsc w ośrodkach w całej Polsce

Podstawa prawna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.07.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz w młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. Nr 178 z 2004 r. poz. 1833) i zmieniającego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.12.2010 r. (Dz. U. Nr 9 z 2011 r. poz. 41) w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.12.2011 r. (Dz. U. Nr 296 z 2011 r. poz. 1755).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji za pośrednictwem Starosty Malborskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Podanie we wniosku numeru telefonu wnioskodawcy
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Malborku.