herbeBOI - Powiat Malborski

PRK.01 - Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Wymagane dokumenty

Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może zwrócić się do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając skargę zawierającą:

  1. imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania, nr telefonu,
  2. uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
  3. określenie swoich żądań,
  4. do wniosku  należy załączyć poniższe dokumenty:
    • dokument zakupu (paragon, rachunek, fakturę),
    • protokół reklamacyjny,
    • odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy –kopie powyższych dokumentów.

 

Komórka organizacyjna

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Malborku, Plac Słowiański 17

Informacje, godziny urzędowania PRK.

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17

Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:30

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Rzecznik występuje do sprzedawców i przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. W zależności od problematyki i skomplikowania spraw termin rozwiązania istoty może przebiegać „od ręki” do wydłużenia do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr  50, poz.331).

Tryb odwoławczy

Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze pisemnego wystąpienia rzecznika lub wezwania albo negocjacji, rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.  
Konsument może dochodzić roszczeń przed powyższymi sądami samodzielnie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zainteresowani osobistym kontaktem z rzecznikiem proszeni są do pokoju 230 Starostwa Powiatowego w Malborku.
Rzecznik udziela również porad i informacji prawnej telefonicznie pod nr 55 646 04 27.