herbeBOI - Powiat Malborski

AB.03 - Przeniesienie pozwolenia na budowę

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Do wniosku o przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu należy dołączyć:

Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Malborku
pl. Słowiański 17, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530

Telefon - Kancelaria ogólna:

  • 55 646 04 00

Telefon - Wydział Architektury i Budownictwa:

  • 55 646 04 40
  • 55 646 04 41
  • 55 646 04 42
  • 55 646 04 43

Opłaty

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.  (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z dnia 08.12.2006 r.) płatną z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę/rozbiórkę wynosi 90,00 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać:

  • przelewem na podstawowy rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Malborku

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Malborskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.