herbeBOI - Powiat Malborski

AB.08 - Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę AB6

Do zgłoszenia rozbiórki należy dołączyć:

Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Malborku
pl. Słowiański 17, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530

Telefon - Kancelaria ogólna:

  • 55 646 04 00

Telefon - Wydział Architektury i Budownictwa:

  • 55 646 04 40
  • 55 646 04 41
  • 55 646 04 42
  • 55 646 04 43

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenia rozbiórki następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Malborskiego.