herbeBOI - Powiat Malborski

ED.03 - Wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem

WYDZIAŁ EDUKACJI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie skierowania do specjalnego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
  3. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (w przypadku przyjęcia dziecka na zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju)
  4. Orzeczenie wydane przez Zespół Diagnostyczno-Konsultacyjny specjalnego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem
  5. Dla dzieci w wieku szkolnym zgoda dyrektora szkoły, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, na realizację obowiązku szkolnego w specjalnym ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17

Wydział Edukacji, I piętro, pok. 49
tel. 55 646 04 50

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

  1. Na podstawie art. 71b ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  2. Na podstawie art. 71b ust. 2a, 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - w przypadku przyjęcia dziecka na zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji za pośrednictwem Starosty Malborskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Wnioski przyjmowane są od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
  2. Podanie we wniosku numeru telefonu wnioskodawcy
  3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Malborku.