herbeBOI - Powiat Malborski

II.02 - Wniosek na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Wydział Infrastruktury i Inwestycji
pok. 221, piętro 2

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Opłaty

Zgodnie z Uchwałą nr XII/114/2019 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Termin i sposób załatwienia

14 dni od złożenia wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z póżn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu wydającego w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.