herbeBOI - Powiat Malborski

II.03 - Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego - dotyczy pojazdu wolnobieżnego / ciągnika rolniczego:

lub
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II / III / IV na przejazd pojazdu nienormatywnego:

  1. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Komórka organizacyjna

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Pokój 219, piętro 2, tel. 55 646 04 36

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Opłaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Termin i sposób załatwienia

7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku i dowodu wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2021 poz. 450).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który tę karę wymierzył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.