herbeBOI - Powiat Malborski

ED.04 - Wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

WYDZIAŁ EDUKACJI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
  3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
  4. Ostatnie świadectwo szkolne
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie – lekarz pierwszego kontaktu (w przypadku uczniów ubiegających się do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Specjalnej)
  6. W przypadku młodocianych pracowników zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 01.09.2012 r. (w przypadku uczniów ubiegających się do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Specjalnej)

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17

Wydział Edukacji, I piętro, pok. 49
tel. 55 646 04 50

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

Na podstawie art. 71b ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji za pośrednictwem Starosty Malborskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Wnioski przyjmowane są do dnia 4 lipca 2012 r., a w szczególnych przypadkach do dnia 24 sierpnia 2012 r.
  2. Podanie we wniosku numeru telefonu wnioskodawcy
  3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Malborku.