Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
GN.E.01 - Sporządzanie informacji o posiadaniu gospodartwa rolnego WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.E.02 - Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.E.03 - Wydawanie zezwoleń na wykreślenia ciężaru realnego w KW WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.E.04 - Wykonanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali do celów prawnych i wyrysu z mapy ewidencyjnej do celów prawnych WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.E.05 - Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją budynków i lokali WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.01 - Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Pańtwa) WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.05 - Sprzedaż gruntów Skarbu Pańtwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.06 - Wydanie decyzji zatwierdzającej klasyfikację WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.07 - Wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.PODGiK.2 - Wniosek o założenie konta w serwisie WebEWID dla wykonawców prac geodezyjnych WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.PZGiK - Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
II.01 - Wniosek na zajęcie pasa drogowego WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
II.02 - Wniosek na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
II.03 - Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
KD.PJ.01 - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.02 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie mającej wydany zakaz na okres nie przekraczający 1 roku WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.03 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przekroczenie 24 pkt. karnych) za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.04 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji i zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok) za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.05 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.06 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy, nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.07 - Wydanie prawa jazdy z tytułu zmiany danych: adres, nazwisko, kończąca się ważność badań lekarskich WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.09 - Wydanie wtórnika prawa jazdy z tytułu utraty WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.11 - Wymiana prawa jazdy wydanych za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.14 - Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
OR.01 - Sprowadzenie zwłok (szczątków ludzkich, urny z prochami) z zagranicy w celu ich pochowania WYDZIAŁ ORGANIZACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
OR.02 - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek WYDZIAŁ ORGANIZACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pismo ogólne Ogólne sprawy urzędowe
PRK.01 - Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
PRK.02 - Procedura reklamacyjna na wadliwe towary i usługi POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW