Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.N.08 - Wywłaszcenie nieruchomości (dotyczy celów publicznych z ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o wywłaszczenie własności nieruchomości wraz z:

a) dokumenty z przebiegu rokowań,

b) wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

c) mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem  i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości,

d) pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,

e) w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt d), zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,


Komórka organizacyjna

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork


Termin i sposób realizacji

Terminy według ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2010 nr 102 poz. 651)


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji starosty do wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowych informacji udziela się w pok. 30.

Nr tel. 55 646 04 22.