Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
AB.01 - Pozwolenie na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
AB.02 - Pozwolenie na rozbiórkę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
AB.03 - Przeniesienie pozwolenia na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
AB.04 - Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
AB.05 - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
AB.06 - Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego (na okres do 180 dni) WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
AB.07 - Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
AB.08 - Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
AB.09 - Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
AB.10 - Zaświadczenie o samodzielności lokalu WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
AB.11 - Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
GN.E.01 - Sporządzanie informacji o posiadaniu gospodartwa rolnego WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.E.02 - Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.E.03 - Wydawanie zezwoleń na wykreślenia ciężaru realnego w KW WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.E.04 - Wykonanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali do celów prawnych i wyrysu z mapy ewidencyjnej do celów prawnych WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.E.05 - Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją budynków i lokali WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.01 - Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.02 - Decyzja w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.03 - Nieodpłatne przyznanie własności działki dożywotniej siedliskowej wyłączonej przekazanego gospodartwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Pańtwa) WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.05 - Sprzedaż gruntów Skarbu Pańtwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.06 - Wydanie decyzji zatwierdzającej klasyfikację WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.07 - Wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.08 - Wywłaszcenie nieruchomości (dotyczy celów publicznych z ustawy o gospodarce nieruchomościami) WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.09 - Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.N.10 - Zwrot wywłaszczonych nieruchomości WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.PODGiK.1 - Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.PODGiK.2 - Wniosek o założenie konta w serwisie WebEWID dla wykonawców prac geodezyjnych WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.PZGiK - Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
GN.ZUD.01 - Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
II.01 - Wniosek na zajęcie pasa drogowego WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
II.02 - Wniosek na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
II.03 - Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
KD.01 - Organizacja ruchu drogowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.02 - Wpis/zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.03 - Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.01 - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.02 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie mającej wydany zakaz na okres nie przekraczający 1 roku WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.03 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przekroczenie 24 pkt. karnych) za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.04 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji i zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok) za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.05 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.06 - Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy, nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.07 - Wydanie prawa jazdy z tytułu zmiany danych: adres, nazwisko, kończąca się ważność badań lekarskich WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.08 - Wydanie profilu PKK WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.09 - Wydanie wtórnika prawa jazdy z tytułu utraty WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.11 - Wymiana prawa jazdy wydanych za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.12 - Zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – wydanie, przedłużenie i rozszerzenie. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.13 - Wydanie PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.PJ.14 - Wydanie KKK – Karta Kwalifikacji Kierowcy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.01 - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.02 - Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.03 - Rejestracja czasowa pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.04 - Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.05 - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.06 - Rejestracja pojazdu zabytkowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.07 - Wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, PIT, CIT, poziom emisji spalin EURO) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.08 - Wpisanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestacyjnym o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.09 - Wydanie decyzji na nabicie zastępczej tabliczki znamionowej WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.10 - Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numery nadwozia, podwozia, ramy) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.11 - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych, nowego dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.12 - Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnikowej) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.13 - Wyrejestrowanie pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.RP.14 - Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.T.01 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.T.02 - Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.T.03 - Zezwolenie na przewóz osób WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
KD.T.04 - Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
OR.01 - Sprowadzenie zwłok (szczątków ludzkich, urny z prochami) z zagranicy w celu ich pochowania WYDZIAŁ ORGANIZACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
OR.02 - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek WYDZIAŁ ORGANIZACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
OS.01 - Karta wędkarska uprawniająca do amatorskiego połowu ryb WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
OS.02 - Karta łowiectwa podwodnego WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
OS.03 - Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Starosta rozpatruje wnioski w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu). WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
OS.04 - Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Pismo ogólne Ogólne sprawy urzędowe
PRK.01 - Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
PRK.02 - Procedura reklamacyjna na wadliwe towary i usługi POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
PRO.01 - Wpis do ewidencji klubów sportowych STANOWISKO ds. PROMOCJI, ROZWOJU, KULTURY, OPIEKI NAD ZABYTKAMI, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI