Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.T.04 - Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny):

Plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy:

Oświadczenie, o zapoznaniu się z obowiązkami nałożonymi na mnie jako organizatora imprezy, przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wskazanymi w art. 65a ust. 1-3 oraz art. 65b ust. 4:


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Stanowisko nr 7


Opłaty

Opłata w wysokości 48,00 zł zgodnie z załącznikiem część III, ust. 13, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Dodatkowe informacje, uwagi

Tel: 55 646 04 15 - stanowisko nr 7 Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku