Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

AB.01 - Pozwolenie na budowę

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę B1

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:


Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Malborku
pl. Słowiański 17, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530

Telefon- Kancelaria ogólna:

 • 55 646 04 00,

Telefon - Wydział Architektury i Budownictwa:

 • 55 646 04 40
 • 55 646 04 41
 • 55 646 04 42
 • 55 646 04 43

Opłaty

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.
(Dz. U. nr 225 poz. 1635 z dnia 08.12.2006 r.) płatną z chwilą złożenia wniosku.

 

Opłaty skarbowe na podstawie przepisów prawa budowlanego

1.

na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

a)

budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

·                               za każdy m2 powierzchni użytkowej

·                               nie więcej niż

 

 

1,00

539,00

b)

budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14,00

c)

innego budynku

48,00

d)

studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20,00

e)

budowli związanych z produkcja rolną

112,00

f)

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g

2143,00

g)

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra

105,00

h)

innych budowli

150,00

i)

urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

91,00

 

UWAGA!!! W PRZYPADKU WYDAWANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY, OPŁATĘ SKARBOWA POBIERA SIĘ OD KAŻDEGO OBIEKTU ODRĘBNIE

 

 

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem na podstawowy rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Malborku
  W ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku.

Termin i sposób realizacji

W ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego,  za pośrednictwem Starosty Malborskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.