Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.PODGiK.1 - Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200  Malbork

pokój numer 7 na parterze


Opłaty

Wysokość opłat za czynności prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego reguluje załącznik do Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2020poz 276,284,782,1086)


Podstawa prawna

 • uUstawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2020r. poz. 2052, z 2021r. poz 922)
 • rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020r. poz 820)
 • rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. 2020 poz 1316)
 • rozporządzenie ministra rozwoju  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
 • rozporządzenie ministra rozwoju  z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.