Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.T.01 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Załączniki:


Komórka organizacyjna

Sekretariat – Starostwo Powiatowe w Malborku,  Pl. Słowiański 17.


Opłaty

Opłata administracyjna wyliczona wg obowiązujących stawek w zależności od okresu na jaki udzielono licencji oraz liczby pojazdów opłata za wypisy z licencji wnoszona w dniu złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726).


Termin i sposób realizacji

 • Niezwłocznie - sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o przedstawione dowody.
 • Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, a w przypadku odwołania – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym /tekst jdn. z 2007r. Dz. U.Nr 125, poz.874 z późn.zm./,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ Nr 1071/2009r. z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku Nowe Ogrody 30 za pośrednictwem Starosty Malborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Do wglądu należy przedłożyć oryginały kserokopii załączonych dokumentów.