Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.PJ.08 - Wydanie profilu PKK

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Załączniki do wniosku

 • dowód osobisty, paszport lub poświadczenie zameldowania
 • kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamknie tymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z póz. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy; o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku dołącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat – rodzic lub opiekun musi być z osobą zainteresowaną
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17,  82-200 Malbork

Wydział komunikacji Transportu i Dróg,
Stanowisko 1, 2
Tel. (55) 646-04-33


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

Do 2 dni


Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. nr 2, poz. 133 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 231).

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 roku poz. 1212)


Dodatkowe informacje, uwagi

Uzyskanie profilu PKK niezbędne jest celem:

 • przystąpienia do szkolenia w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy  nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę  posiadającą prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającą sięo prawo jazdy bez ograniczenia