Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

OR.01 - Sprowadzenie zwłok (szczątków ludzkich, urny z prochami) z zagranicy w celu ich pochowania

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania
 3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie stwierdzający zgon - oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742) tj. cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne
 4. Zaświadczenie wystawione przez zarządcę cmentarza (proboszcza parafii, administratora cmentarza komunalnego), stwierdzające możliwość pochówku zwłok lub szczątków ludzkich na danym cmentarzu.
 5. W przypadku jeżeli z wnioskiem o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich występuje firma pogrzebowa na zlecenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich - należy dołączyć stosowne upoważnienie do działania w tym zakresie.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork

Sekretariat Pok. nr 24


Opłaty

Opłaty nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o wydaniu pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy lub decyzja o odmowie wydania w/w pozwolenia.


Podstawa prawna

 1. Art. 14ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U z 2011 r. Nr 118, poz. 687).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249 poz. 1866 z późn. zm.).
 3. Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Powiatu Malborskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Wnioskodawcą może być najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:
  a)  pozostały małżonek(ka).
  b)  krewni zstępni.
  c)  krewni wstępni.
  d)  krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.
  e)  powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
  f)   pełnomocnik wskazany przez osoby wymienione w punkcie 1, podpunkt  od a-e.
 2. Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
 3. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.
 4. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742) - tj. cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne -pozwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu. Wyjątki od tej zasady mogą być czynione przez ministra właściwego do spraw zdrowia, który może uprawnienia te przekazać wojewódzkim inspektorom sanitarnym.