Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

AB.04 - Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu (jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie wymagane mogą być projekty zagospodarowania tych terenów, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy);
 • pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
 • opinię innych zainteresowanych organów;
 • inne;
 • dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie);

Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Malborku
pl. Słowiański 17, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530

Telefon - Kancelaria ogólna:

 • 55 646 04 00

Telefon - Wydział Architektury i Budownictwa:

 • 55 646 04 40
 • 55 646 04 41
 • 55 646 04 42
 • 55 646 04 43

Opłaty

Za udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie jest pobierana opłata skarbowa.


Termin i sposób realizacji

Sprawa jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki.

Wymaga wystąpienia organu o upoważnienie do właściwego ministra. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić  nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej –nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych zażalenie nie przysługuje.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji
(art. 142 k.p.a.).


Dodatkowe informacje, uwagi

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych jest możliwe w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

Starosta - po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

Minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.