Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

GN.PZGiK - Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego     zasobu geodezyjnego i kartograficznego

udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB w postaci elektronicznej

udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT w postaci elektronicznej

udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 w postaci elektronicznej

udostępnienie rejestru cen nieruchomości

udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

udostępnienie innych materiałów

 


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork


Opłaty

Za udostępnienie danych pobierane są przed ich wydaniem. PODGK wraz z zamówionymi dokumentami wyda zamawiającemu licencję określającą zakres uprawnień licencjobiorcy.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, w przypadkach szczególnych termin wcześniej uzgodniony.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2020r. poz. 2052, z 2021r. poz 922)
 • rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020r. poz 820)
 • rozporządzenie ministra rozwoju  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
 • rozporządzenie ministra rozwoju  z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.