Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Malborski

KD.RP.02 - Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 •  Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu - plik DOC
 • Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu - plik PDF

Wraz z załącznikami wymienionymi poniżej :

 1. Dowód własności pojazdu (oryginał faktury VAT, rachunku uproszczonego)
 2. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
 3. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny", podrodzaj „czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 4. W przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem.

 5. Dokument określający tożsamość właściciela lub upoważnionej osoby załatwiającej sprawę

 6. Upoważnienie- w przypadku działania przez pełnomocnika

  • upoważnienie - plik DOC

  • upoważnienie - plik PDF

   Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

   W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

   Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu pomimo wezwania nie uzupełnia braków złożonego wniosku w wyznaczonym terminie, podlega karze pieniężnej.

   Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem nowego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów.

   Powyższych przepisów nie stosuje się również w przypadku, gdy przed upływem terminów, o których mowa powyżej, właścicielowi pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub  gdy właściciel pojazdu dokona zbycia tego pojazdu.
    


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Rejestracja pojazdów


Opłaty

 1. Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). 
 2. Opłaty administracyjne za:
  - Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
  - Dowód rejestracyjny – 54,00 zł
  - Znaki legalizacyjne – 12,50 zł


  Tablice rejestracyjne:
  - samochodowe – 80,00 zł (2 tablice)
  - motocyklowe – 40,00 zł (1 tablica)
  - motorowerowe – 30,00 zł (1 tablica)
  - indywidualne samochodowe – 1000,00 zł (2 tablice)
  - indywidualne motocyklowe – 500,00 zł
  - tablica do przyczepy – 40,00 zł

Sposób oraz miejsce uiszczania opłaty administracyjnej

- kartą płatniczą przy stanowiskach

- przelewem na konto nr: 26 1090 1098 0000 0001 4996 8285

 

 


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów w opóźnieniach spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.


 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 572, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849, ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1851, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022 r., poz. 1848, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2015 r., poz. 1475 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2014 r., poz. 1828 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., poz. 343 z późn. zm.)

 


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosto Powiatowe w Malborku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Plac Słowiański 17

tel.:

55 646 0428
55 646 0424
55 646 0431
55 646 0432

e-mail:
rejestracja@powiat.malbork.pl
pojazd@powiat.malbork.pl
komunikacja@powiat.malbork.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 8:00 - 15:00

wtorek 8:00 - 15:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 15:00

piątek 8:00 - 14:00

Bezpośrednia obsługa (bez umawiania) po pobraniu biletu z maszyny znajdującej się w poczekalni